Kontakt

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť ( ďalej StVPS a.s.)
Partizánska cesta 5
974 01 Banská Bystrica

Právna forma: akciová spoločnosť
IČO: 36 644 030
DIČ: 2022 1022 36
IČ DPH: SK 2022 1022 36
Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici v oddieli Sa, vložka číslo 840/S Deň
zápisu: 01. 01. 2006

Zodpovedná za koordináciu:
Mgr. Slavomíra Vogelová – riaditeľka útvaru marketingu a komunikácie
Mobil: +421 905 548 785
E-mail: svogelova@stvps.sk