Pravidlá súťaže

Pravidlá účasti v projekte Po stopách vody.

Je dohodnuté nasledujúce:

1. Škola súhlasí s účasťou v projekte Po stopách vody organizovanej spoločnosťou Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. a Súťaž je určená pre triedne kolektívy 2. stupňa základných škôl.

2. Cieľom projektu je viesť žiakov k citlivému prístupu k životnému prostrediu, k uvedomeniu si dôležitosti ochrany, šetrenia a poznania vody a vodných zdrojov. Pestrosťou nových poznatkov, získaných hravou aj súťažnou formou chceme vzbudiť záujem detí o prostredie, v ktorom žijú.

3. Všetkým školám prihláseným do projektu budú počas jeho trvania zdarma poskytované informačné a metodické materiály k jednotlivým témam. Účastníci súťaže si ich môžu stiahnuť priamo zo stránky projektu alebo na požiadanie im bude zasielaný v tlačovnej forme. V rámci projektu sa žiaci môžu rovnako zdarma zúčastniť besied, exkurzií a podujatí pripravených vyhlasovateľom.

4. Po registrácii do projektu budú na www stránke projektu každý mesiac uverejnené dve súťažné otázky a jedna úloha k vybraným témam. Každá úloha a otázka bude bodovo ohodnotená a kolektív, ktorý získa najviac bodov bude po ukončení projektu ohodnotený vecnou a finančnou odmenou.

5.Registráciu do projektu je potrebné uskutočniť do 30.10.2013. Registruje sa školský kolektív, nie jednotlivec. Rovnako aj otázky a úlohy sú riešené kolektívne.

6. Podľa zverejneného harmonogramu budú školy posielať odpovede na otázky a dokumentáciu k splneným úlohám. Následne im budú každý mesiac po zodpovedaní otázok a splnení úloh udeľované body:

Správne zodpovedaná otázka 5 bodov
Splnená úloha 20 bodov
Účasť na sprievodných podujatiach uverejnených na stránke projektu 10 bodov za každé podujatie

7. Na základe splnených úloh a po zodpovedaní otázok, bude postupne odkrývaný obrázok (fotografia), ktorého identifikácia bude ohodnotená osobitne. Kolektív, ktorý prvý správne uhádne lokalitu, kde je fotografia zhotovená, získa 50 bodov.

8. Projekt končí 20. júna 2014 slávnostným vyhodnotením výsledkov. Ocenené budú tri kolektívy s najvyšším počtom bodov a samostatne budú vyhodnotené a ocenené kategórie najlepšia výtvarná a literárna práca.

9. Navrhovateľ si vyhradzuje právo zrušiť toto podujatie z akéhokoľvek dôvodu, pričom sa zaväzuje o tom informovať účastníkov formou doporučeného listu najneskôr 15 dni vopred.

10. Zaslané výtvarné a literárne práce sa autorom nevracajú.

11. Škola sa zaväzuje, že urobí všetky opatrenia, aby žiaci z víťaznej triedy dostali povolenie zúčastniť sa na fotoreportážach a videozáznamoch triedy, ktoré bude môcť Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. použiť na propagačné, obchodné alebo reklamné ciele.

12. Škola sa zaväzuje, že urobí všetky opatrenia, aby žiaci mohli zdarma poskytnúť spoločnosti Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. autorské práva k projektu realizovanému v rámci tejto súťaže a zvlášť práva na reprodukciu, reprezentáciu a adaptáciu v rámci celého sveta, bez ohľadu na destinácie, a zvlášť na propagačné, obchodné alebo reklamné ciele na akýchkoľvek nosičoch (zvlášť na papieri, na digitálnom alebo audiovizuálnom nosiči) alebo akýmkoľvek komunikačným prostriedkom, bez ohľadu na technológiu, známu či neznámu v súčasnosti, a zvlášť počítačovú a audiovizuálnu, na obdobie trvania autorských práv k projektu podľa ustanovení medzinárodných predpisov a platných dohovorov.

Za autora je považovaný triedny kolektív, ktorý práce (výtvarné či literárne) vytvoril a zaslal.