O nás

 

Hlavná činnosť Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti je úzko spojená s ochranou životného prostredia a preto sa dlhodobo venujeme aj realizácii vlastných výchovno- vzdelávacích projektov zameraných na školskú mládež. Prostredníctvom nich sa snažíme viesť školákov, ale aj širokú verejnosť k zodpovednejšiemu prístupu k prírode a ochrane životného prostredia. V rámci enviromentálnych programov spoločnosti sa v roku 2012 realizovali viaceré projekty. Za všetky môžeme spomenúť napríklad rekonštrukcie čistiarní odpadových vôd Tisovec a Fiľakovo, ktoré sme uviedli aj do skúšobnej prevádzky. V tom istom roku sme zmodernizovali technológiu úpravy vody na ÚV Hriňová. Úspešne sme absolvovali recertifikačný audit systému enviromentálneho manažérstva STN EN ISO 14001:2005. Zodpovednosť k životnému prostrediu sme taktiež deklarovali podpisom „Memoranda o podpore trvalo udržateľného obhospodarovania lesov“ so spoločnosťou PEFC. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. zabezpečovala v roku 2012 dodávku pitnej vody pre 129 810 odberných miest v jej pôsobnosti a prevádzkovala 5 209 km vodovodnej siete vrátane prípojok. Okrem hlavnej činnosti akou je výroba a distribúcia pitnej vody, odkanalizovanie a čistenie odpadovej vody, poskytujeme aj viacero doplnkových služieb. Realizujeme laboratórne analýzy, prieskum a meranie stokovej siete a ďalšie iné.

Uvedomujeme si, že len spojením zodpovednosti, úsilia, solidarity a využívania kvalitných technológií si naďalej môžeme zachovať renomé spoľahlivej vodárenskej spoločnosti dlhodobo pôsobiacej v stredoslovenskom regióne.

späť na hlavnú stránku