Pozvánka do projektu

13. septembra 2013, Banská Bystrica

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

už 6 rokov ponúkame základným školám v regióne našej pôsobnosti možnosť zúčastniť sa výchovno-vzdelávacích projektov zameraných na ochranu vody, vodných zdrojov a ekosystémov. Ani tento rok nie je výnimkou a preto si dovoľujem pozvať pedagógov a žiakov vašej školy k účasti

na projekte Po stopách vody.

Projekt je určený pre školské kolektívy 2. stupňa základných škôl. Po registrácii do projektu budú na www stránke projektu každý mesiac uverejnené dve súťažné otázky a jedna úloha k vybraným témam. Každá úloha a otázka bude bodovo ohodnotená a kolektív, ktorý získa najviac bodov bude po ukončení projektu ohodnotený vecnou a finančnou odmenou. Okrem internetového kvízu čakajú na účastníkov projektu  besedy, exkurzie a súťaže, v ktorých budú žiaci aktívne získavať a vyhodnocovať informácie o význame a ochrane vody. Hlavné témy projektu sú: cesta vody (z prírody až do vodovodných kohútikov), voda naša každodenná (voda v domácnosti, kvalita pitnej vody), odpadové vody, znečisťovanie vody,voda v umení, Svetový deň vody – ochrana vôd, voda ako súčasť krajiny a voda v prírode.
Všetky školy prihlásené do projektu budú počas trvania projektu dostávať informačné a metodické materiály k jednotlivým témam. Budú mať možnosť zúčastniť sa zdarma besied, exkurzií a podujatí pripravených vyhlasovateľom.

Ako sa do projektu zapojiť?

Stačí na stránke www.stvps.sk  kliknúť na odkaz Po stopách vody a vyplniť registračný formulár. Prihlasuje sa kolektív! Po odoslaní formulára získate prístup k pravidlám a ďalším informáciám týkajúcich sa projektu. Formulár bude aktívny od 1.10.2013 a odoslať ho je potrebné do uzávierky, ktorá je 30.10.2013.

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

aktivity našej spoločnosti dlhodobo spájame s citlivým prístupom k životnému prostrediu ,pričom si uvedomujeme dôležitosť výchovy a podpory najmladšej generácie. Pestrosťou nových poznatkov, získaných hravou a súťažnou formou v tomto projekte sa snažíme vzbudiť záujem detí o prostredie, v ktorom žijú. Rovnako dúfame, že získané informácie budú slúžiť ako prirodzená nadstavba vyučovacieho procesu.

Veríme, že vás naša ponuka oslovila a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

 

Ing. Peter Martinka
generálny riaditeľ